PRIVACYVERKLARING
VLAAMSCH BROODHUYS
SCHIEDAMSEDIJK 29
3134 KK VLAARDINGEN
NEDERLAND
VLAAMSCHBROODHUYS.NL
INFO@VLAAMSCHBROODHUYS.NL
KVK 24399677
1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Privacy
i. Vlaamsch Broodhuys neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens
over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige
manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Vlaamsch
Broodhuys in deze een zogeheten verantwoordelijke.
2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN
A. Van u als websitebezoeker
i. Naam
ii. Adresgegevens
iii. E-mail
iv. Telefoon
v. Persoonsgegevens die u verstrekt door het uploaden van uw CV
vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vii. Locatiegegevens
viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
ix. IP-adres
x. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
DIE WIJ VERWERKEN
A. Minderjarigen
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming
van ouders of voogd. Vlaamsch Broodhuys kan niet controleren of een bezoeker ouder
dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@vlaamschbroodhuys.nl. Wij zullen deze informatie dan
onmiddellijk verwijderen.
4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. Vlaamsch Broodhuys verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U te kunnen contacten naar aanleiding van uw sollicitatie via de website;
iii. U de mogelijkheid te geven om via de website bestellingen te plaatsen en deze af te
handelen;
iv. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
v. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Bewaartermijnen
i. Vlaamsch Broodhuys zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan
contact op via: info@vlaamschbroodhuys.nl
5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet
door derden verwerkt.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
A. Cookies
i. Vlaamsch Broodhuys maakt gebruik cookies. Er bestaan verschillende soorten:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een
persoonsgegeven.
B. Wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.
7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Vlaamsch
Broodhuys hebben, stuur dan een verzoek naar info@vlaamschbroodhuys.nl
iii. Vlaamsch Broodhuys wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.
Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
uw privacy verzoekt Vlaamsch Broodhuys u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Vlaamsch Broodhuys zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op
uw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt Vlaamsch Broodhuys u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te
helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot
info@vlaamschbroodhuys.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-
persoonsgegevens
9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –
ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Vlaamsch Broodhuys veilige
coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u
er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.
10. BEVEILIGING EN VERSIE
A. Wij nemen het echt serieus
i. Vlaamsch Broodhuys neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt
daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee
heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@vlaamschbroodhuys.nl.
B. Versie
i. De huidige versie is 20201002

11. VRAGEN
A. Contactpersoon
Vlaamsch Broodhuys heeft Christophe aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van
de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u
algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via
info@vlaamschbroodhuys.nl